neletim.cz

Všeobecné obchodní podmínky neletim.cz s.r.o.

IČ: 11925833, Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále i „Reklamační agentura“)

Webová stránka: www.neletim.cz

Základní obsah Reklamační služby

Tyto obchodní podmínky (dále i „Obchodními podmínky ”) Reklamační agentury upravují smluvní vztah mezi Cestujícím a Reklamační agenturou při pomoci a zastupování Cestujícího ve věci uplatňování náhrady škody, pořizovací ceny letenky a jiných pohledávek Cestujícího proti Dopravcům (dále také „Kompenzace“) vzniklých na základě smlouvy o přepravě osob a věcí a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě (dále také „Nařízení“) a způsob odměňování Reklamační agentury (dále i „Reklamační služba“).

Ustanovení případné jiné písemné smlouvy nebo ujednání obsažená v písemné komunikaci učiněné prostřednictvím webové aplikace mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. S ohledem na velké množství komunikace se nepovažuje za změnu smlouvy běžná emailová komunikace.


Definice

Definice některých pojmů, používaných v plných mocích, vzájemných smlouvách mezi Cestujícím a Reklamační agenturou a v těchto Obchodních podmínkách:

„Dopravce“ je dopravcem Společenství EU, který operoval reklamovaný let a proti kterému je uplatňována Kompenzace.

„Webová stránka“ je webovým rozhraním, prostřednictvím kterého Cestující objednává Reklamační službu

„Webový formulář“ znamená webovou aplikaci a dokument k vyplnění údajů potřebných pro uplatnění Kompenzace a k identifikaci Cestujícího

„Cestující” je fyzická osoba, která se postupem, který umožňuje Webová stránka, dohodla na základě těchto Obchodních podmínek jejich odsouhlasením na poskytnutí Reklamační služby s Reklamační agenturou. V případě že Cestující vyplnil ve Webovém formuláři více fyzických osob (dále i „Spolucestující“), tak je seznámí s těmito Obchodními podmínkami. Takový cestující je tzv. Registrovaným cestujícím dle definice níže v těchto obchodních podmínkách. Každý Cestující uděluje plnou moc sám za sebe, a to na znak odsouhlasení těchto Obchodních podmínek.

„Registrovaný cestující“ je fyzická osoba, která vyplnila Webový formulář a ve webové aplikaci jedná za všechny Spolucestující s Reklamační agenturou. Odměna Reklamační agentury je vyúčtována za spolucestující hromadně vůči Registrovanému cestujícímu. Registrovaný cestující je povinný tuto odměnu uhradit. Dopravcem uhrazená část Nároku za Cestujícího a Spolucestující bude vyplacena na účet zadaný Registrovaným cestujícím.

„Nárok” jedná se o náhradu škody či náhradu pořizovací ceny letenky dle Nařízení a příslušenství. Nárok představuje Cestujícího pohledávku, která může být jak peněžitá, tak nepeněžitá v rozsahu jistiny (např. náhrada pořizovací ceny letenky) a příslušenství (např. úroky z prodlení, soudní náklady)

„Odměna” je úplata za Reklamační službu. Nárok na odměnu vzniká Reklamační agentuře v okamžik, kdy Nárok Cestujícího, resp. Spolucestujících uzná soud/správní orgán a dojde k úhradě od Dopravce, nebo pokud dojde k úhradě od Dopravce dobrovolně, či mimosoudně. Pro vznik Odměny je lhostejné, zda byl Nárok uhrazen na účet Reklamační agentury, nebo na účet Cestujícího, resp. Spolucestujících, nebo byl poskytnut formou nepeněžitého plnění (např. přijetím poukázky, leteckých mil, atp.). Nárok na Odměnu vzniká, pokud bude Dopravcem uhrazeno po tom, co došlo k registraci Cestujících na webové stránce Reklamační agentury.

„Reklamační služba” představuje službu Reklamační agentury, kterou poskytuje pro Cestující Reklamační agentura na základě plné moci a v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a to zejména zastupování Cestujícího ve věci uplatňování Nároků Cestujícího jako cestujícího v letecké přepravě vůči Dopravci, a to Nároků vzniklých na základě Nařízení, místních právních předpisů států, které Nárok zakládají či obchodních podmínek dopravce. Reklamační službou je i vymáhání nároku postoupeného na Reklamační agenturu nebo její Servisní společnost.

„Případ“ je Nárok registrovaný Registrovaným cestujícím prostřednictvím Webového formuláře.

„Právní úkon“ jedná se o jednotlivou část postupu Reklamační agentury nebo advokáta zmocněného Reklamační agenturou nebo její Servisní společností (dále jen,, advokát,,), který na základě pokynů Reklamační agentury činí právní úkony související s Nárokem Cestujícího.

„Předběžná analýza případu“ – jedná se o analýzu případu a posouzení vymahatelnosti Nároku Cestujícího v úvodní fázi před postoupením pohledávky nebo před předáním Případu advokátovi, či vstupu do soudního nebo mimosoudního jednání. Reklamační agentura nemusí přijmout plnou moc, nebo může plnou moc vypovědět kdykoliv v průběhu poskytování Reklamační služby, a to zejména v případech, že zhodnotí, že případ není vhodný k vymáhání (např. existují mimořádné okolnosti zakládající zproštění odpovědnosti Dopravce za kompenzaci, Nárok není Cestujícím dostatečně zdokladován, Dopravce je v úpadku, nebo existují jiné okolnosti pro které je vymáhání nároku ztížené, nebo nemožné)

„Reklamace“ znamená proces, ke kterému je Reklamační agentura pověřena Cestujícím.

„Účet” znamená bankovní účet zřízený Reklamační agenturou, či Servisní společností Reklamační agentury, ze kterého jsou vypláceny vymožené Nároky, nebo jejich části Cestujícímu podle Nařízení.

„Zájemce“ znamená fyzickou osobu, která má zájem o poskytnutí Reklamační služby nabízené prostřednictvím webových stránek Reklamační agentury, a to před přijetím plné moci Reklamační agenturou.

„Poplatek“ finanční sankce, která bude Cestujícímu účtována za porušení povinnosti stanovené těmito Obchodními podmínkami.

„Servisní společnost“ – jedná se o společnost vytvořenou Reklamační agenturou, nebo společnost spolupracující s Reklamační agenturou, kdy na tuto společnost postupuje Reklamační agentura nároky Cestujícího za účelem jejich vymožení a za účelem zefektivnění poskytování Reklamační služby.


Způsob výpočtu odměny

V případě, že Reklamační agentura vymůže Nárok Cestujícího, resp. Spolucestujících, a to mimosoudně nebo v řízení před soudem, tak jí náleží odměna ve výši 25 % z uplatněného a skutečně uhrazeného Nároku Dopravcem. K odměně se připočítá zákonná sazba DPH.

V případě, že Reklamační agentura postoupí Nárok Cestujícího na Servisní společnost a tato vymůže Nárok Cestujícího, resp. Spolucestujících, a to mimosoudně nebo v řízení před soudem, tak Cestujícímu náleží cena za postoupení pohledávky ve výši 75 %, kdy od této ceny se odečte DPH, a to vše z uplatněného a skutečně uhrazeného Nároku Dopravcem. Taková cena není splatná dříve, než dojde k vymožení plnění.

Cestujícímu nevzniká nárok na plnění přímo od Reklamační agentury. Cestujícímu vzniká pohledávka na budoucí plnění od Dopravce, pokud jej pro něj Reklamační agentura vymůže.

Reklamační agentura negarantuje výši kompenzované částky na úhradu Nároku ani formu plnění Nároku od Dopravce a ani délku doby vymáhání Nároků Cestujícího. Reklamační agentura, resp. Servisní společnost se může s Dopravcem dohodnout na snížení náhrady škody až o 50 % a na odpuštění příslušenství.

V případě postoupení Nároku Cestujícího na Reklamační agenturu, nebo na její Servisní společnost náleží příslušenství Nároku Reklamační agentuře, nebo její Servisní společnosti. Cestující souhlasí, aby Reklamační agentura přijala finanční plnění Nároků, nebo jejich částí, v souvislosti s plněním předmětu Reklamační služby na svůj účet, nebo aby k takovému přijetí plnění zmocnila advokáta.

Cestující bere na vědomí, že mu Reklamační agentura poukáže vymožené plnění až v momentě, kdy bude Reklamační agentuře zaplacena Odměna za poskytnuté Reklamační služby. Cestující souhlasí se započtením Odměny na vymožený nárok.

Odměna je splatná přijetím Nároku uhrazeného Dopravcem. Registrovaný cestující se zavazuje uhradit Odměnu na výzvu Reklamační agentury, a to i za Spolucestující, pokud k tomu bude vyzván (to vše v případě, že nebude Odměna započtena na vymožený Nárok). Nárok na Odměnu vzniká Reklamační agentuře i v případě, že Cestující vypoví plnou moc bez ohledu na výsledek Reklamace, pokud pro vymožení Nároku učinila Reklamační agentura alespoň jeden Právní úkon.

V případě, že Reklamační agentura postoupí Nárok Cestujícího na Servisní společnost a Dopravce po tomto momentu uhradí Nárok přímo Cestujícímu, je Cestující povinen o tom Dopravce informovat a uhradit mu neprodleně odměnu ve výši 25 % + DPH z přijaté platby od dopravce (resp. z hodnoty poukázky, přijatých leteckých mílí atp.)


Postup

Na Webové stránce Reklamační agentury vyplní Zájemce Webový formulář se zájmem o Reklamační služby Reklamační agentury. Zájemce je povinen uvést ve Webovém formuláři pravdivé, úplné a správné údaje, zejména o Cestujícím, Spolucestujících a Nároku, a udržovat je po celou dobu spolupráce aktuální. Údaje uvedené ve Webovém formuláři jsou Reklamační agenturou považované za správné. Registrovaný cestující je povinen uvést i informaci o mimořádných okolnostech, které doprovázely let, pokud o takových věděl nebo mohl a měl vědět.

Webová aplikace na webové stránce Reklamační agentury a zaměstnanci Reklamační agentury vyhodnotí oprávněnost Nároku a případně přijmou plnou moc. Tímto způsobem je mezi stranami uzavřena smlouva o Reklamační službě. Přijetí plné moci Reklamační agentura neoznamuje Registrovanému cestujícímu ani Spolucestujícím, a tato informace je obsahem webové aplikace.

Cestující je povinen doplnit průkaznou dokumentaci o nároku na základě výzvy Reklamační agentury, a to kdykoliv v průběhu vymáhání. Cestující bere na vědomí, že takovou dokumentací může být i souhlas opatrovnického soudu s jednáním nezletilého Spolucestujícího.

Cestující podpisem plné moci souhlasí s tím, že Reklamační agentura může začít s poskytováním Reklamační služby okamžitě po doručení řádně a úplně vyplněné a podepsané plné moci zaslané Reklamační agentuře (resp. vložené do systému webové aplikace Reklamační agentury), neudělí-li Registrovaný cestující Reklamační agentuře opačný pokyn při podpisu a zaslání (vložení).

Reklamační agentura je na základě znalosti způsobu vymáhání Kompenzace a postupu Dopravců v individuálních případech oprávněna na základě svého vlastního uvážení po celou Reklamace Případu volit postup při vymáhání Nároku, který se mu jeví jako nejlepší a v zájmu Cestujícího. Postup je zpravidla následující:

 1. Reklamační agentura osloví Dopravce a vyzve jej jménem Cestujícího k úhradě Nároku (uplatní Nárok),
 2. v případě, že nedojde k úhradě Dopravcem na základě činnosti Reklamační agentury, je Reklamační agentura oprávněna zhodnotit Nárok a uvážit vhodnost předání Nároku advokátovi, nebo postoupení Nároku na Reklamační agenturu nebo Servisní společnost,
 3. pokud nedojde k úhradě Nároku Dopravcem na základě mimosoudní činnosti Reklamační agentury nebo advokáta (např. předžalobní výzvy, smírného vyjednávaní), je Reklamační agentura oprávněna zvážit podání žaloby na soud nebo předání správnímu orgánu k vydání rozhodnutí,
 4. Reklamační agentura však zpravidla postoupí pohledávku Cestujícího na svoji Servisní společnost a kumuluje tak nároky jednotlivých Cestujících k dosažení nejefektivnějšího modelu vymáhání. U takové smlouvy o postoupení pohledávek za Cestujícího je sjednána úplata minimálně ve výši poměrné části pohledávky vymáhané pro Cestujícího podle ustanovení těchto Obchodních podmínek, kdy tato je splatná po skutečném uhrazení nároku Dopravcem.
 5. Reklamační agentura, nebo její Servisní společnost podá žalobu svým jménem a na svůj účet, protože bude na základě smlouvy o postoupení pohledávky vlastníkem Nároku.
 6. V případě vymožení Nároku zasílá Reklamační agentura do 30ti dní alikvotní část Nároku po započtení Odměny na bankovní účet Registrovaného cestujícího.

Na základě udělené plné moci může Reklamační agentura zejména:

 1. uplatnit práva zmocnitele jako cestujícího vůči leteckému dopravci dle Nařízení a místní legislativy
 2. zastoupit Cestujícího v řízení proti leteckému dopravci před soudy, exekutory nebo místními orgány státní správy, které jsou oprávněné jednat na úseku civilního letectví, a to i v řízeních o schválení právního úkonu nezletilého, pokud jej místní legislativa vyžaduje, kdy v této souvislosti může:
 3. zmocnit advokáta k zastupování proti Dopravci, kdy zároveň touto cestou udělí advokátovi pokyn, aby přijímal ve věci Nároku pokyny od Reklamační agentury, kdy jsou tyto pokyny považovány přímo za pokyny Cestujícího, a to, dokud udělené pokyny Cestující písemně neodvolá nebo nevypoví plnou moc udělenou Reklamační agentuře, nebo advokátovi.
 4. postoupit pohledávku Cestujícího na Servisní společnost

Smluvní vztahy založené na základě těchto Obchodní podmínek může Reklamační agentura postoupit smlouvou na třetí osobu, pokud bude usídlená v EU. Smluvní vztahy založené na základě těchto obchodní podmínek nemůže Cestující postoupit smlouvou na třetí osobu.

Reklamační agentura je oprávněna za Cestující a Spolucestující jednat s advokátem a dávat advokátovi pokyny, je oprávněna za Cestující a Spolucestující uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky, týkající se Nároku, a to na Reklamační agenturu nebo Servisní společnost a je oprávněna uvádět jako platební místo pro výplatu plnění Nároku svůj Účet.

Cestující a spolucestující tímto zprošťují mlčenlivosti advokáta, který řeší Nárok, a to z důvodu efektivní komunikace s Reklamační agenturou.

Reklamační agentura, Servisní společnost a Cestující se dohodli na tom, že své závazky mezi sebou budou vypořádávat v měně EUR, a to prostřednictvím jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Ve všech případech SEPA plateb bude užíván poplatek SHA „shared“.

V případě, že Cestující neuvede bankovní účet v zemi, kde funguje jednotná oblast pro platbu v eurech (SEPA), nebo neuvede bankovní účet pro platby v měně EUR, nese všechny náklady s tím spojené. V případě platby mimo jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA) bude užíván poplatek BEN (beneficiary pays).

Kurzovou ztrátu v souvislosti s platbou na jiný než EUR bankovní účet nese cestující.

Pro účely výpočtu kurzu měn je používán kurz Evropské centrální banky.


Odmítnutí Reklamační služby

y

Reklamační agentura odmítne poskytnout Reklamační službu zejména když:

 1. přihlášený Nárok ve Webovém formuláři za jednotlivého Cestujícího je nižší než 200 EUR
 2. objeví se důvodná informace o mimořádné okolnosti, která zprošťuje Dopravce odpovědnosti
 3. Registrovaný cestující nedodá požadované doklady v požadované formě.
 4. Přihlášený Nárok je jeví jako nedůvodný

Skončení Reklamační služby

Reklamační služba končí:

 1. Vymožením Nároku a uhrazením Odměny
 2. Výpovědí plné moci
 3. Odmítnutím Reklamační služby
 4. Zrušením uživatelského účtu pro jeho neaktivitu z rozhodnutí Reklamační agentury (Reklamační agentura zpravidla zruší uživatelský účet, pokud není Cestující aktivní, ač je jeho aktivita vyžadována, a to po uplynutí lhůty 3 měsíců)
 5. Dohodou
 6. V případě, že ve sporu o vymáhání Nároku nebude Reklamační agentura, nebo Servisní společnost úspěšná před soudem, nebo jiným orgánem státní správy.

Poplatky

Spolu s vyúčtováním Odměny uplatní Reklamační agentura proti Cestujícímu i všechny náklady, které s vymáháním byly spojené, a to zejména náklady na soudní poplatek, tlumočení, cestovné, právní zastoupení, a to pokud tyto náklady nebyly uhrazeny Dopravcem (dále jen „Poplatky“). Samostatné Poplatky uplatní Reklamační agentura proti Cestujícímu, pokud Reklamační služba skončí jiným způsobem než vymožením Nároku.

V případě, že Cestující zamlčí uhrazení Nároku Dopravcem, vzniká Cestujícímu povinnost zaplatit Reklamační agentuře Odměnu a smluvní pokutu ve výši 200 EUR. Zamlčením se rozumí neoznámení přijetí platby na účet Cestujícího do 15 dnů od připsání platby na účet, a to v písemné formě.


Odpovědnost provozovatele za technickou stránku systému

Služby poskytované na Webové stránce Reklamační agentury nejsou službami trvalé zálohy informací a/nebo dat. Registrovaný cestující je odpovědný za vlastní zálohování uživatelských dat, a to na své vlastní náklady. Reklamační agentura nezaručuje, že uživatelská data nebudou poškozena či smazána

Reklamační agentura neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Registrovanému cestujícímu v důsledku zničení, poškození, ztráty či zneužití uživatelských dat, které byly Registrovaným cestujícím na Webovou stránku uloženy, a to ať už v důsledku jeho nedbalosti či úmyslného jednání v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v důsledku protiprávního jednání třetí osoby. Reklamační agentura zejména neodpovídá za jakoukoliv újmu, která Registrovanému cestujícímu vznikla ztrátou či zneužitím přihlašovacích údajů k jeho uživatelskému účtu. Reklamační agentura dále neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Registrovanému cestujícímu v důsledku výpadku internetového připojení; částečné či úplné nedostupnosti nebo nefunkčnosti Webové stránky; zneužití Webové stránky, počítačových virů a jiných kybernetických útoků; či v důsledku vyšší moci

Reklamační agentura chrání osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR, a to způsobem a podle podmínek uveřejněných na Webové stránce.

V případě, že dojde mezi Reklamační agenturou a Cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

V Praze dne 15. 07. 2023, Neletim.cz s.r.o